Så otroligt vackert - måste läsas!

 

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (3/245)
(darulhadith.com)

 

 

Det är obligatoriskt att veta att det inte är tillåtet för någon att fördöma någon annan utan bevis och belägg. Ingen har rätt att ålägga någon något. Det är inte tillåtet att varna för någon utan ett specifikt bevis. Det enda undantaget är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förkunnar från Allâh och som skapelsen är ålagd att lyda oavsett om intellektet begriper det eller inte. Hans underrättning är bekräftad i det vi vet och det vi inte vet.

Fördömandets första nivå är att fördömaren har kunskap om det han fördömer och mäter människorna med. Ingen av Allâhs skapelser har rätt att annullera ett uttalande eller förbjuda en handling utan ett klart bevis. Skulle man däremot inte uppfylla det, hör man till dem som Allâh sade om:

”Att någon utan grund, utan bevis, sätter Allâhs uppenbarelser i fråga är djupt förhatligt för Allâh och för de troende. Och därför förseglar Allâh varje högmodig och självgod översittares hjärta.”
40:35

Jag tar emot mina motståndare med öppet bröst. Även om de skulle överskrida Allâhs gränser och ge sig på mig genom att anse mig vara otrogen eller syndig, ljuga om mig eller använda sig utav hednisk fanatism mot mig, överskrider inte jag Allâhs gränser mot dem. I stället bemästrar jag det jag säger och gör, väger det i rättvisans våg och låter det följa Skriften som Allâh uppenbarade och lät den vara vägledning åt folket och en domare i det de tvistar om. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Människorna utgjorde en gång ett enda samfund. Därefter sände Allâh profeterna som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, och med dem [sände Han] uppenbarelsen med sanningen för att avgöra de frågor som människorna blivit oense om.”
2:213

belöning

 

al-Hasan al-Basrî sade:

”Kvinnan i paradiset kommer att säga till Allâhs nära vän under tiden som han sitter tillbakalutad med henne vid floden av honung ur vilken hon kommer att ge honom en bägare av det:
”Allâh tittade på dig en sommardag medan du upplevde en svår törst. Han skröt över dig för Sina änglar och sade: ”Titta på Min tjänare! Han har lämnat sin hustru, sin lust, sin njutning, sin mat och sin dryck för Min skull bara för att få det som finns hos Mig. Vittna om att Jag har förlåtit honom.” Den dagen förlät Han dig och gifte bort mig till dig.”

Källa: darulhadith.com


LämnaAllâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till en man:
”Du kommer inte att lämna något utav fruktan för Allâh, utan att Han ger dig något som är bättre än det.”
(Ahmad)

fearAnd when it is said to him, "Fear Allâh", he is led by arrogance to (more) crime. So enough for him is Hell, and worst indeed is that place to rest!
[2:206]

kärlekRapporterat av Abu Hurairah: Allaahs Sändebud, saw, sade:
"Allaah sade: Jag kommer utropa krig mot den som visar fientlighet mot en from dyrkare av Mig.
Och det mest älskvärda handlingar som min slav kan göra för at komma närare Mig är vad jag har föreskrivit åt honom, och Min slav kommer närmare mig genom att göra Nawafil (att be eller göra extra vid sidan av det obligatoriska) tills det att Jag älskar honom.
Då blir Jag hans hörsel, och hans syn och hans hand med vilken han giper tag, och hans ben med vilket han går, och om han frågar Mig, ska Jag ge honom, och om han ber om Mitt Beskydd, så ska Jag skydda honom (i.e. ge honom Mitt beskydd) och
Jag tvekar (drar mig inte för) inte att göra något så som jag tvekar (drar mig för) att ta själen av en troende, för han hatar döden och Jag hatar att göra honom besviken"
Sahih al Bukhari

for sureOur Lord! Verily, it is to You Who will gather mankind together on the Day about which there is no doubt. Verily, Allaah never breaks His Promise.
[Al 'Imraan vers 9]

^^

 

Ibn ul Qayyim om det friska hjärtat:

Dess realitet: Det är ett hjärta som har underkastat sig för att dyrka sin Herre med kärlek, rädsla, strävan och längtan. Dess kärlek till sin Herre löser upp kärleken till allting annat, och dess rädsla för sin Herre löser upp rädslan för allting annat, och dess längtan efter sin Herre löser upp längtan för allting annat.

källa: muslimah.se

så tydligtTruly, nothing is hidden from Allāh, in the earth or in the heavens.
(Aali Imran 3:5)


And I (Allāh) created not the jinns and humans except they should worship Me (Alone).
(Adh-Dhariyat 51:56)

And indeed We have created man, and We know what his ownself whispers to him. And We are nearer to him than his jugular vein (by Our Knowledge).
(Qaf 50:16)

förklaraAnd to Allāh belongs the dominion of the heavens and the earth, and Allāh has power over all things.
(Aali Imran 3:189)


Verily! In the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding.
(Aali Imran 3:190)

RSS 2.0