cuttelicut


Fråga: Vad är bestämmelsen för att en kvinna klipper håret?

Svar: Man bör se på vad skälet är för att kvinnan vill klippa håret. Om kvinnan klipper håret för att imitera de otrogna kvinnorna eller de syndiga så är det inte tillåtet för henne att klippa håret med denna avsikt.

Om hon däremot klipper det för att lätta på håret, eller uppfylla hennes mans önskemål, så ser jag inget hinder i det. Detta då det kommit i Sahîh Muslim:

Profetens fruar brukade klippa håret tills att det var mellan öronsnibben till axeln”.

Shaykh al-Albânî rahimahullâh, Masâ’il Nisâ’iyyah (114)..

 

FATWA.SE


ny hemsidahttp://ahlulhadith.nu

Ayat

(Allāh) will say: "Like this, Our Ayāt came unto you, but you disregarded them, and so this Day, you will be neglected (in the Hell-fire, away from Allāh's Mercy)."
(Ta-Ha 20:126)

al Affuw

 

 

Say: "O 'Ibādī (My slaves) who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allāh, verily Allāh forgives all sins. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful.
(Az-Zumar 39:53)

company

And whoso obeys Allâh and the Messenger (Muhammad SAW), then they will be in the company of those on whom Allâh has bestowed His Grace, of the Prophets, the Siddiqûn (those followers of the Prophets who were first and foremost to believe in them, like Abu Bakr As­Siddiq), the martyrs, and the righteous. And how excellent these companions are!
[An-Nisa 4:69]

släktbandenFråga: Vad är bestämmelsen för att hålla kontakt med sina släktingar och vad är belöningen för det? Må Allâh belöna dig.

Svar: Det är obligatoriskt att hålla kontakt med släktingarna. Det finns en väldigt stor belöning för att göra det. Allâh har lovat att den som håller kontakten med sina släktingar kommer Allâh att hålla kontakten med, och den som bryter kontakten med sina släktingar kommer Allâh att bryta av. Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) har berättat att den som vill få ett längre liv och mer försörjning skall hålla kontakten med släktingarna.

Att avbryta sin kontakt med släktingarna är något som leder till Allâhs förbannelse och att Han utestänger dem från sin nåd, Allâh säger:

”Skall man kanske vänta av er – om ni vänder ryggen [åt Profeten och hans budskap] – att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och river itu alla familjeband? Det är [människor som] dessa som Allâh utestänger från Sin nåd och som Han berövar hörsel och syn.” [Muhammad: 22-23].

Shaykh Ibn Uthaymîn, Mawsû’at al-ahkâm wal-fatâwâ ash-shar’iyyah (sida 1563)

fatwa.se


ungreatfulness

Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Jag såg Elden och jag såg att de flesta däri är kvinnor.” Då sades det: ”Tror de inte på Allâh?” Då sade han: ”De är otacksamma mot sina män. De är otacksamma mot fin behandling. Om du behandlar henne väl hela livet för att hon vid ett tillfälle ser någonting hos dig, säger hon: ”Jag har aldrig sett någonting gott hos dig.”
(Bukhari & Muslim)

provision
And whosoever fears Allāh and keeps his duty to Him, He will make a way for him to get out (from every difficulty). And He will provide him from (sources) he never could imagine. And whosoever puts his trust in Allāh, then He will suffice him. Verily, Allāh will accomplish his purpose. Indeed Allāh has set a measure for all things.
(At-Talaq 65:2-3)

RSS 2.0