al-Albânî om mäns och kvinnors byxor

publicerad 05.06.2010
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (101)


Det är inte tillåtet för männen att klä sig i byxor. De avslöjar låren och andra privata delar. Byxor är inte tillåtna för männen, för att inte tala om för kvinnorna.

 

Det hör till dagens konstiga kontraster att en man är någorlunda praktiserande på så sätt att han förrättar bönen och fastar. Samtidigt klär han sig i byxor. Däremot är han fruktansvärt svartsjuk, med all rätt, på sin hustru och vill inte att hon har på sig åtsittande kläder. Varför inte? Jo, för att de avslöjar hennes privata delar. Men han glömde sig själv och att han själv har på sig byxor som avslöjar hans privata delar.


Således är det obligatoriskt för dem båda att följa islams domar i alla frågor och till det hör att inte ha på sig åtsittande kläder som avslöjar de privata delarna.

darulhadith.com


cuttelicut


Fråga: Vad är bestämmelsen för att en kvinna klipper håret?

Svar: Man bör se på vad skälet är för att kvinnan vill klippa håret. Om kvinnan klipper håret för att imitera de otrogna kvinnorna eller de syndiga så är det inte tillåtet för henne att klippa håret med denna avsikt.

Om hon däremot klipper det för att lätta på håret, eller uppfylla hennes mans önskemål, så ser jag inget hinder i det. Detta då det kommit i Sahîh Muslim:

Profetens fruar brukade klippa håret tills att det var mellan öronsnibben till axeln”.

Shaykh al-Albânî rahimahullâh, Masâ’il Nisâ’iyyah (114)..

 

FATWA.SE


ny hemsidahttp://ahlulhadith.nu

Ayat

(Allāh) will say: "Like this, Our Ayāt came unto you, but you disregarded them, and so this Day, you will be neglected (in the Hell-fire, away from Allāh's Mercy)."
(Ta-Ha 20:126)

al Affuw

 

 

Say: "O 'Ibādī (My slaves) who have transgressed against themselves (by committing evil deeds and sins)! Despair not of the Mercy of Allāh, verily Allāh forgives all sins. Truly, He is Oft-Forgiving, Most Merciful.
(Az-Zumar 39:53)

company

And whoso obeys Allâh and the Messenger (Muhammad SAW), then they will be in the company of those on whom Allâh has bestowed His Grace, of the Prophets, the Siddiqûn (those followers of the Prophets who were first and foremost to believe in them, like Abu Bakr As­Siddiq), the martyrs, and the righteous. And how excellent these companions are!
[An-Nisa 4:69]

släktbandenFråga: Vad är bestämmelsen för att hålla kontakt med sina släktingar och vad är belöningen för det? Må Allâh belöna dig.

Svar: Det är obligatoriskt att hålla kontakt med släktingarna. Det finns en väldigt stor belöning för att göra det. Allâh har lovat att den som håller kontakten med sina släktingar kommer Allâh att hålla kontakten med, och den som bryter kontakten med sina släktingar kommer Allâh att bryta av. Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) har berättat att den som vill få ett längre liv och mer försörjning skall hålla kontakten med släktingarna.

Att avbryta sin kontakt med släktingarna är något som leder till Allâhs förbannelse och att Han utestänger dem från sin nåd, Allâh säger:

”Skall man kanske vänta av er – om ni vänder ryggen [åt Profeten och hans budskap] – att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och river itu alla familjeband? Det är [människor som] dessa som Allâh utestänger från Sin nåd och som Han berövar hörsel och syn.” [Muhammad: 22-23].

Shaykh Ibn Uthaymîn, Mawsû’at al-ahkâm wal-fatâwâ ash-shar’iyyah (sida 1563)

fatwa.se


ungreatfulness

Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Jag såg Elden och jag såg att de flesta däri är kvinnor.” Då sades det: ”Tror de inte på Allâh?” Då sade han: ”De är otacksamma mot sina män. De är otacksamma mot fin behandling. Om du behandlar henne väl hela livet för att hon vid ett tillfälle ser någonting hos dig, säger hon: ”Jag har aldrig sett någonting gott hos dig.”
(Bukhari & Muslim)

provision
And whosoever fears Allāh and keeps his duty to Him, He will make a way for him to get out (from every difficulty). And He will provide him from (sources) he never could imagine. And whosoever puts his trust in Allāh, then He will suffice him. Verily, Allāh will accomplish his purpose. Indeed Allāh has set a measure for all things.
(At-Talaq 65:2-3)

Nytta i att lära sig om sekter

Källa: Kitab ul-Ilm av Shaykh Ibn Uthaymin sida 128

Fråga: Vad finns det för nytta för en student att lära sig om sekter som Jahmiyyah, Mu’tazilah och Khawarij trots att de inte existerar i vår tid?

Svar: Att lära sig om sekter med innovationer i vår tid gagnar oss genom att vi lär oss om deras fel så vi kan tillbakavisa dem om de skulle finnas, och dem finns idag.

Att den som frågar sade att de inte finns i vår tid är baserat på hans egna kunskap. Vi och andra människor känner dock till genom att vi vet vad olika människor håller på med att dessa sekter finns i vår tid, och de är aktiva med att kalla till sina innovationer. Vi måste av den anledningen lära oss om dem så vi känner till deras villfarelse och så att vi känner till sanningen och kan tillbakavisa dem som kallar till detta.

 

Källa: Fatwa.se


Djahannam

 

Yazîd bin Shadjarah sade:

”Helvetet har avgrunder med stränder som havsstränderna. På den finns odjur och ormar som kamelhalsar och skorpioner som svarta mulor. Odjuren kommer att ta dem i läpparna och i sidorna och slita sönder dem. Därefter kommer de att återvända snabbt till eldarna samtidigt som de drabbas av skabb. När de börja klia sig, sliter de upp allt kött så att skelettet syns. Det kommer att sägas: ”Besväras du av detta?” Han kommer att säga: ”Ja.” Då sägs det till honom: ”Detta får du för att du brukade besvära de troende.”

Ibn Abî Dunyâ i ”Sifat-un-Nâr”, darulhadith.com

Falaq

Ibn Djarîr rapporterade i sin “at-Tafsîr” från ´Abdul-Djabbâr al-Khawlânî som sade:

“En av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare kom till Shâm och såg på judarnas och de kristnas hem och det lätta och fina livet som de levde. Därefter sade han: “Jag bryr mig inte. Framför sig har de Falaq.” De frågade vad Falaq var för något. Han sade: “Ett hus i helvetet. När det öppnas, faller helvetets folk.”


let's twit

Det är troligen så många som 0 personer som läser den här bloggen men det e ok.
Vill bara meddela att jag har skaffat twitter! Endast för att ta del av påminnelser från andra pålitliga twittrare och för att själv dela up påminnelser som jag fått från säkra källor självklart (Qur'aan, sunnah, salaf och 'ulama).


länkar


Riyadh us Saalihin

 

Abu Sa'id and Abu Hurayrah rapporterade att Profeten Mohammed, aleyhi salaam, sade:
"Aldrig blir en troende drabbad av ett besvär, en sjukdom, en oro, en sorg eller mental plåga eller ens ett stick från en tagg förutom att Allaah kommer sona hans synder på grund av hans tålamod"

Imam an Nawawi har förklarat denna hadith: Denna hadith nämner den speciella äran och barmhärtigheten Allaah har för muslimerna. Den berättar hur Allaah vänder svårigheterna och problemen som en muslim är drabbad av till en anledning för sonande av hans synder. Men detta är endast möjligt om den troende har tålamod. Emellertid, om han börjar klaga istället för att visa tålamod så utöver att lida av motgångar, kommer han bli berövad på belöningen som ligger i att ha tålamod. Sålunda, kommer han måsta bära bördan av ytterligare synder också.

Källa: Riyadh us-Saalihin

RSS 2.0